Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Szkolenia z zakresu immunologii transfuzjologicznej

PROCEDURA UZYSKIWANIA/ODNAWIANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH (zgodnie z SOP 01/195 w. 7)

 1. Pracownik pracowni serologii po co najmniej rocznej praktyce w wykonywaniu badań immunohematologicznych pod nadzorem kierownika pracowni serologii/immunologii transfuzjologicznej lub osoby przez niego wyznaczonej, odbywa dwutygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne w PK RCKiK w Łodzi.
 2. Roczna praktyka w wykonywaniu badań pod nadzorem odbywa się w pełnym wymiarze czasu pracy lub niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy w okresie nie dłuższym niż trzy lata.
 3. Szkolenie takie dotyczy także osób u których przerwa w wykonywaniu badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej jest dłuższa niż 5 lat. Osoby takie mogą ubiegać się o ponowne zdobycie uprawnień serologicznych zgodnie z pkt.  1 i 2.
 4. Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje kierownik DIT osobiście lub pod numerem telefonu (42)-61-61-422 lub (42)-61-61-430. Szkolenie odbywa się zgodnie z programem indywidualnie lub dwuosobowo.
 5. Na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, należy przesłać do PK wypełniony formularz zgłoszenia na szkolenie w formie skanu na adres konsultacyjna@krwiodawstwo.pl lub m.kacprzak@krwiodawstwo.pl (oryginał należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia szkolenia).
 6. Cena szkolenia (obejmująca opłatę za szkolenie i egzamin) regulowana jest zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora RCKiK w Łodzi. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość dokonania opłaty po zakończeniu szkolenia, na podstawie wystawionej przez RCKiK faktury.
 7. Jeżeli podmiot leczniczy/nzoz jest zwolniony z podatku VAT, należy dostarczyć do RCKiK wypełnione oświadczenie, potwierdzające ten fakt. W przypadku niezaliczonego egzaminu, każde kolejne podejście do egzaminu (nie wcześniej niż po miesiącu) jest dodatkowo płatne, zgodnie z obowiązującym w Centrum cennikiem.
 8. Szkolenie zakończone jest egzaminem praktycznym i teoretycznym. Zaliczenie części praktycznej jest warunkiem dopuszczenia do części teoretycznej.

Odnawianie uprawnień serologicznych w RCKiK w Łodzi

 1. W przypadku przerwy w wykonywaniu pracy w pracowni immunologii transfuzjologicznej dłuższej niż 2 lata personel zatrudniony w pracowni musi odbyć dodatkowe 14-godzinne (2 dniowe) szkolenie w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.
 2. Zgłoszenia na szkolenia odbywają zgodnie z pkt. 4. Szkolenie odbywa się zgodnie z programem indywidualnie lub dwuosobowo.
 3. Dalsze postępowanie zgodnie z pkt. 5. do 8.

Pliki do pobrania:


Cena szkoleń z zakresu serologii:

 • szkolenie dwutygodniowe  – 1 250,00 zł netto
 • szkolenie dwudniowe – 550, 00 zł netto
 • Powtórny egzamin (po pierwszym niepowodzeniu) – 130,00 zł netto

numer konta bankowego RCKiK w Łodzi:
67 1130 1163 0014 7048 7920 0003

Proszę przy każdym zgłoszeniu na szkolenie załączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% (pobierz oświadczenie)

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2020 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio