Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Przetargi

2016-12-09
ZAPYTANIE O CENĘ na usługę ubezpieczenia pojazdóRCKiK w Łodzi na lata 2016/2017
W wyniku postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę  na usługę ubezpieczenia pojazdów na lata 2017/2018 do dnia 09.12.2016r do godz. 11;00 wpłynęły 2 oferty.

OFERTA NR 1 Ergo Hestia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Sopot ul. Hesti 1; Oddz. Łódź ul. Nawrot 12

Cena oferty brutto -  93540,00zł

OFERTA NR 2- PZU S.A. Warszawa ul. Jana Pawła II 24, Oddz. Klienta Kluczowego 90-965 Łódź ul. Zamenhofa16 

Cena oferty brutto - 74199,60zł

Oferta nr 2 PZU S.A. zaoferowała najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi  14.12.2016r.

 

 


2016-12-07
OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na dostawę sprzętu jednorazowego użycia do pobierania składników krwi  metodą aferezy przy pomocy separatorów krwi Firmy Baxter. Nr. sprawy ZP - DP 8/2016
 
OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na dostawę sprzętu jednorazowego użycia do pobierania składników krwi  metodą aferezy przy pomocy separatorów krwi Firmy Baxter. Nr. sprawy ZP - DP 8/2016

OGŁOSZENIE

SIWZ

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu jednorazowego użycia do pobierania składników krwi  metodą aferezy przy pomocy separatorów krwi Firmy Baxter  do dnia  15.12.2016r do  godziny 10:00 wpłynęła 1 oferta

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość szacunkową zamówienia brutto –237507,12 zł

Oferta nr 1   Medservice Pro Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 7 ; 40 - 580 Katowice

wartość oferty brutto - 251969,40zł

termin dostawy - od 8 do 13 dni

termin płatności - od 31 do 40 dni

WYBÓR OFERTY

 


2016-11-24
Łódź: „Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi na lata 2016/2018”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Łódź: „Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi na lata 2016/2018”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, krajowy numer identyfikacyjny 29483085947, ul. ul. Franciszkańska  , 91433   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 161 400, e-mail , faks 424 161 403.
Adres strony internetowej (URL): www.krwiodawstwo.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.krwiodawstwo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
433Łódź ul.ranciszkańska 17/25 pokój 83


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi na lata 2016/2018” dwa zdania
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
dwie części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie I SEKCJA 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów SEKCJA 3: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów SEKCJA 4: Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz Assistance Zadanie II SEKCJA 5: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk SEKCJA 6: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk SEKCJA 7: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność leczniczą b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia z wyłączeniem szkód osobowych, będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:66512100-3, 66514110-0, 66516100-1, 66515000-3, 66516000-0, 66516400-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 4.14.4. zwiększenia zakresu prowadzonej działalności albo potrzeby objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego powodujące konieczność rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki 4.14.7. obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie nie mniejszym, niż opisany w niniejszej siwz.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 6.2.2.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodne z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6.2.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodne z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

. 9.2.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.2.2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa: 9.3.1. Zamiast dokumentu określonego w pkt. 9.2.1. – wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp. 9.3.2. Zamiast dokumentu określonego w pkt 9.2.2. – wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp. 9.3.3. Zamiast dokumentu określonego w pkt. 9.2.3. – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.2.1., składa dokument o którym mowa w pkt. 9.3.1. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.1.1.1. Aktualne Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2015, poz. 1844 z późn. Zmianami), ale w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ w odniesieniu do Zadania, na wykonanie którego Wykonawca składa ofertę, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa każdy z Wykonawców
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 90
warunki ubezpieczenia 10
   


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nieTermin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4.14. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana ta może dotyczyć: 4.14.1. wysokości ostatecznej składki należnej Wykonawcy za 24 miesięczny okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, z poszanowaniem postanowień § 4 pkt. 4 umowy o wykonanie zamówienia 4.14.2. zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy 4.14.3. zawężenia zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacji Ubezpieczającego z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników majątku, wymagających ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki 4.14.4. zwiększenia zakresu prowadzonej działalności albo potrzeby objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego powodujące konieczność rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki 4.14.5. uzupełnienia sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania 4.14.6. zmian dotyczących Ubezpieczonych objętych umową, polegających na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, likwidacji jednostek istniejących, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej 4.14.7. obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: SEKCJA 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów SEKCJA 3: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów SEKCJA 4: Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz Assistance
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1, 66515000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 90
warunki ubezpieczenia 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: adanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie II SEKCJA 5: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk SEKCJA 6: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk SEKCJA 7: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność leczniczą b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia z wyłączeniem szkód osobowych, będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 66516400-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 90
warunki ubezpieczenia 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

SWIZ:

ZAŁĄCZNIK:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

OTWARCIE OFERT

WYBÓR OFERT 


2016-11-10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANIICZONYM o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę i montaż 4 sztuk niezależnych automatycznych pras do preparatyki krwi.  Nr. sprawy ZP - DP 7/2016
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANIICZONYM o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę i montaż 4 sztuk niezależnych automatycznych pras do preparatyki krwi.  Nr. sprawy ZP - DP 7/2016

OGŁOSZENIE

SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

OTWARCIE OFERT

POPRAWIONY PLIK

WYBÓR OFERTY


2016-11-07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę odczynników wraz z niezbędnymi akcesoriami, materiałami zużywalnymi do wykonania badań metodą mikropłytkową i mikrokolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed
 

o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę odczynników wraz z niezbędnymi akcesoriami, materiałami zużywalnymi do wykonania badań metodą mikropłytkową i mikrokolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed

OGŁOSZENIE

 SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

OTWARCIE OFERT 

WYNIK POSTĘPOWANIA


2016-09-30

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników wyposażonego w aktywne urządzenia chłodnicze oraz przeznaczonego do przewozu osób.  Nr. sprawy ZP - DP 5/2016

 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników wyposażonego w aktywne urządzenia chłodnicze oraz przeznaczonego do przewozu osób.  Nr. sprawy ZP - DP 5/2016
Środki pochodzą z programu Ministra Zdrowia pn. „ Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”  w zakresie zadania „ Zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskanie składników krwi najwyższej jakości”.

Termin wykonania zamówienia:  do 07.12.2016r

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów: 

Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust 5, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95                                                         

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska fax. 42 61-61-403, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium :  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium   

Miejsce i termin składania ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do  dnia 10.10.2016r do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 10.10.2016r

o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia  do Biuletynu Zamówień Publicznych  -30.09.2016r                                                                                

Termin związania ofertą – 30 dni

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Kryteria oceny ofert:   

              cena -  60% = 60pkt

              moc silnika - 10% = 10pkt

              skrzynia biegów - 10% = 10pkt

              okres gwarancji na cały pojazd bez limitu przebiegu km  - 20% = 20pkt                                                                         

            SIWZ   

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Do dnia 10.10.2016r do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu ekipowego przystosowanego do transportu krwi i jej składników, wyposażonego w aktywne urządzenia chłodnicze oraz przeznaczonego do przewozu osób. Podstawa prawna: Postępowanie zostało unieważnione w dniu 11.10.2016r. na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty.


2016-09-21
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę nożyków do sterylnego łączenia drenów i filtrów powietrza do posiadanej zgrzewarki TSCD - II firmy Terumo
 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę nożyków do sterylnego łączenia drenów i filtrów powietrza do posiadanej zgrzewarki TSCD - II firmy Terumo

Termin wykonania zamówienia:     12 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów: 

Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24ust.1 i ust 5pkt 1-5 i 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95                                                        

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska fax. 42 61-61-403, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium :  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Miejsce i termin składania ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do  dnia

  30.09.2016r do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu  30.09.2016r

o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia  do Biuletynu Zamówień Publicznych -  21.09.2016r                                                                               

Termin związania ofertą – 30 dni

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Kryteria oceny ofert:   

               cena                    60% =  waga  - 60pkt

               termin dostawy  20% =  waga – 20 pkt 

               termin płatności 20% =  waga – 20 pkt 

         SIWZ  

PYTANIA i ODPOWIEDZI


 

Do dnia 30.09.2016r do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta          

Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji podała wartość szacunkową zamówienia brutto – 467707,50zł

Oferta 1   Terumo BCT Polska Sp. z o.o. 40-241 Katowice ul. Hutnicza 14

                     Wartość oferty netto –   380250,00zł;  wartość brutto – 467707,50zł - 60pkt

                     Termin dostawy cząstkowej - 5 dni roboczych - 0pkt

                     Termin płatności - 30 dni - 0pkt

Wynik postępowania

Przedstawiona oferta uzyskała łącznie 60pkt, spełnia warunki zawarte w siwz.

Podpisanie umowy nastąpi 10.10.2016r

 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c)
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/vhosts/krwiodawstwo.pl/httpdocs/stopka.php on line 77
2020 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio