KONTAKT GDZIE ODDAĆ KREW AKCJE WYJAZDOWE JAK ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ PYTANIA I ODPOWIEDZI AKTUALNOŚCI
RCKiK Łódź

EAG
PARTNERZY

więcej partnerów »

PYTANIA I ODPOWIEDZI

2014-10-23 18:40:17
artroskopia kolana 31.10
 
2014-10-23 16:22:11
Przewlekłe zapalenie migdałków
 
2014-10-22 19:51:48
METODA AUTOTRANSFUZJI
 
2014-10-22 19:42:27
przed zabiegiem wymianą biodra a po operacji kręgosłupa odcinka L4-S1 (stabilizator kręgosłupa 0
 
2014-10-22 13:05:49
Oddawanie krwi, a karmienie piersią
 

 
PRZETARGI
 

Przetarg z dnia 2013-11-08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
o wartości zamówienia powyżej 14000 euro na remont pomieszczeń Punktu Pobrań w Pabianicach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi mieszczącego się na parterze budynku Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Jana Pawła II nr 68.

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail  adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia 22.11.2013r do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 22.11.2013r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 08.11.2013r

Termin związania ofertą - 30 dni

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

 • SIWZ
 • Kosztorys: 
 • Szkic: 
 • Plik nakładczy:  
 • Plik norma:  

 do dnia 22.11.2013r do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert.

Oferta nr 1                  

Tech-Bud  Sowała Janusz 98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 71

wartość oferty netto – 22868,26zł, brutto -28127,96zł

Oferta nr 1 została wykluczona na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający wymagał załączenia do oferty wykazu  minimum dwóch wykonanych  w okresie ostatnich dwóch lat zamówień opodobnym charakterze (w  placówkach służby zdrowia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości , przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających że zamówienia te zostały wykonane należycie.

Oferent złożył oświadczenie że zapoznał się z siwz i nie wnosi do niej zastrzeżeń

Do oferty nie zostały załączone wymagane powyżej dokumenty dlatego też nie wykazano spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z ustawą PZP ofertę wykluczoną uznaje się za odrzuconą                                        

Oferta nr 2                                                                                                              

Herakles P.H.U. 92-328 Łódź, ul Zbiorcza 18 m. 5

wartość oferty netto – 23809,84zł; brutto – 29286,10zł

Oferta nr 2 została wykluczona na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiającyw toku badania ofert  w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia, na podstawie art. 26 ust 3  ustawy Prawo Zamówień Publicznych  wezwał w/w firmę do uzupełnienia brakującego dokumentu tj. polisy OC firmy deliktowej i kontraktowej na minimum 30.000 zł 

Do wyznaczonego terminu nie złożono wymaganego dokumentu. Zgodnie z ustawą PZP ofertę wykluczoną uznaje się za odrzuconą                                        

Oferta nr 3     

 Nowator Spółka z o.o. 91-341 Łódź, ul. Brukowa 26

wartość oferty netto – 25598,66zł; brutto – 31486,35zł

Oferta nr 4

Zakład Usług Budowlano-Remontowych Tadeusz Michniewicz 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 42A

wartość oferty netto –  23565,63zł; brutto – 28985,72zł

Oferta nr 5

OST-BUD Sławomir Oset 97-400 Bełchatów, oś Okrzei 25/11

wartość oferty netto – 24718,27zł; brutto – 30403,47zł

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwa Instalacyjno Budowlane LAUER Przemysław Lauer 95-200 Pabianice, Piątkowisko 49a

wartość oferty netto – 22185,82zł; brutto – 27288,56zł

Oferta nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych., treść oferty nie odpowiada treści siwz

Oferent złożył kosztorys niezgodny z kosztorysem zamawiającego. W dziale roboty rozbiórkowe w pozycji -Wywiezienie gruzu; zamawiający podał 1,935m3, Oferent – 3,370m3

W dziale „Roboty ogólnobudowlane” w pozycji – Licowanie ścian płytkami; zamawiający podał -27,98m2 , Oferent – 48,58m2. Powyższe omyłki powodują istotną zmianę w treści ofert dlatego też oferta podlega odrzuceniu

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4Zakład Usług Budowlano-Remontowych Tadeusz Michniewicz 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 42A

wartość oferty brutto – 28985,72zł

Podpisanie umowy nastąpi dnia 04.12.2013r

 • Powtórzenie czynności rozpatrzenia przetargu 


Przetarg z dnia 2013-11-19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
o wartości zamówienia powyżej 14.000EURO na Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi:
Zadanie I: Ubezpieczenie OC, AC, NNW i Assistance pojazdów;
Zadanie II: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Broker ubezpieczeniowy - Ewa Starczyńska; Tel. 0 609 87 37 77; e.mail: e.starczynska@insensebroker.pl


Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia 28.11.2013r do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 28.11.2013r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 19.11.2013r

Termin związania ofertą - 30 dni

Kryteria oceny ofert: cena - 90%
Warunki ubezpieczenia - 10%

 • SIWZ
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej  - kwestionariusz: 
 • Compensa_RCKiK_zaświadczenie flota: 
 • Zaświadczenie o szkodowosci_GENERALI_kom.: 
 • Zaświadczenie PZU_Regionalne Centrum Krwiodawstwa: 
 • Zmiana SIWZ

 Do dnia 28.11.2013r do godz. 10:00 wpłynęły:  Zadanie I - 2 oferty;

Zadanie II – 1 oferta.

                                 ZADANIE I

Oferta nr 1          

UNIQA TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Przedstawicielstwo w Radomiu, 26-600 Radom ul. Szklana 60

wartość oferty netto – 27299,00zł, brutto -27299,00zł

 Oferta nr 2                                                                                                              

PZU S.A. Al. Jana Pawła II 24; 00-139 Warszawa; Oddz. Regionalny PZU S.A. 90- 965 Łódź ul. Zamenhofa 16

wartość oferty netto – 33028,65zł; brutto – 33028,65zł

                                  ZADANIE II

 Oferta nr 1     

 PZU S.A. Al. Jana Pawła II 24; 00-139 Warszawa; Oddz. Regionalny PZU S.A.90- 965 Łódź ul. Zamenhofa 16

wartość oferty netto – 93898,45zł; brutto – 93898,45zł

                                                        OCENA OFERT

                                      ZADANIE I

Oferta nr 1    UNIQA TU S.A.    

Kryterium cena – 90pkt; kryterium warunki – 0pkt ;              Łącznie 90pkt          

Oferta nr 2   PZU S.A.

Kryterium cena – 74,38pkt; kryterium warunki – 6pkt ;         Łącznie 80,34pkt                                  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 UNIQA TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132;Przedstawicielstwo w Radomiu, 26-600 Radom ul. Szklana 60

                                      ZADANIE II

 Oferta nr 1    PZU S.A. 

Kryterium cena – 90pkt; kryterium warunki – 4pkt ;              Łącznie 94pkt

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 PZU S.A. Al. Jana Pawła II 24; 00-139 Warszawa; Oddz. Regionalny PZU S.A. 90- 965 Łódź ul. Zamenhofa 16

Podpisanie umowy nastąpi dnia 12.12.2013r


Przetarg z dnia 2013-11-21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
o wartości zamówienia powyżej 14.000EURO na zakup i dostawę odczynników akcesoriów i materiałów zużywalnych do badań metodą mikropłytkową i mikrometodą kolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail  adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00zł ( dziesięć tysięcy zł)

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
03.01.2014r do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 03.01.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich -

Termin związania ofertą - 60 dni

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 
  Do dnia 03.01.2014r do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta:

     Oferta 1                  

DiaHem AG Diagnostic Products Schlosserstrasse 4, CH-8180 Bulach Szwajcaria

wartość oferty netto – 1.159.795,28zł, brutto – 1.253.472,82zł

Oferta nr 1 firmy DiaHem AG Diagnostic Products, spełnia stawiane w siwz wymagania

Podpisanie umowy z w/w firmą nastąpi w dniu 14.01.2014r


Przetarg z dnia 2013-11-27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
o wartości zamówienia powyżej 130.000EURO na zakup i dostawę czekolady pełnej a 100g w ilości 1.100.000 sztuk

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail  adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00zł ( trzydzieści tysięcy zł)

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
10.01.2014r do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 10.01.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 27.11.2013r

Termin związania ofertą – 60 dni

Kryteria oceny ofert:
Cena - 70%
Jakość wyrobów - 30%

SIWZ:  

Pytania i Odpowiedzi: 


 Do dnia 10.01.2014r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta; 

Oferta 1                  

Union Chocolate Sp. z o.o. Słońsk Dolny 3a, Al. Racławickie 6, 99 – 320 Żychlin

wartość oferty netto – 1342000,00zł, brutto – 1650000,00zł

                                     Ocena ofert

Kryterium cena-70pkt; kryterium jakości wyrobu – 30pkt; RAZEM – 100pkt

Oferta nr 1 firmy Union Chocolate Sp. z o.o. , spełnia stawiane w siwz wymagania

wartość oferty brutto – 1.650.000,00zł

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 22.01.2014r


Przetarg z dnia 2013-11-29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na podstawie zarządzenia wewnętrznego Nr 0112A/3/2013ogłasza II przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na : 
 SPRZEDAŻ UŻYWANEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z UKŁADEM SZR


Przedmiotem sprzedaży jest:
Agregat prądotwórczy z układem SZR model FDJ 150 ASCG; rok produkcji 2005; przepracowane godziny agregatu – ok.130 ; cena wywoławcza brutto: 52.000,00zł; wysokość wadium: 5% ceny wywoławczej tj. 2.600,00zł
Dokumentacja techniczna agregatu i układu SZR do wglądu w siedzibie Sprzedającego pok. 95 ,oraz oględziny urządzenia w dni robocze w godzinach 9.00 – 12.00
Ofertę należy złożyć w sekretariacie RCKiK w Łodzi pok.83 do dnia 16.12.2013r., do godz.10:00 zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25 91-433 Łódź
Konkurs ofert na sprzedaż używanego agregatu prądotwórczego. Nie otwierać przed dniem 16.12.2013 r. przed godz.10:30 lub przesłać, na powyższy adres.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto: PKO BP S.A. 59 1020 3408 0000 4502 0021 5384 przed upływem terminu składania ofert
Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej (I p., pokój 85) w dniu 16.12.2013r o godz.10:30
Kontakt w sprawie: 
Wiesława Tomaszewska tel. 42 61 61 465, w godz . 9:00-12:00 w dni robocze.

Załączniki 

do dnia 16.12.2013r do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Postępowanie unieważniono


Przetarg z dnia 2013-12-09

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 o wartości zamówienia powyżej 14.000EURO na zakup i dostawę napoju energetyzującego w puszcze a 250ml w ilości 60000 sztuk

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
17.12.2014r do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 17.12.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 09.12.2013r

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

SIWZ: 


do dnia 17.12.2013r do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty;  

Oferta 1                  

Mag Dystrybucja Sp. z o.o., Sp. k. 10-467 Olsztyn ul Sprzętowa 2

wartość oferty netto – 44400,00zł, brutto -54612,00zł

Oferta nr 2                                                                                                              

Gaweł Pabianice ul. Piłsudskiego 13/15

wartość oferty netto –  49800,00zł; brutto –  61254,00zł

Oferta nr 3     

PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o. Warszawa ul Jana Pawła II 80 lok.nr 5

wartość oferty netto –  52800,00zł; brutto – 64944,00 zł

Oferta nr 4  

Bracia Ledzion Łódź ul. Piłsudskiego 25/27  

wartość oferty netto –  58200,00zł; brutto – 71586,00zł

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Mag Dystrybucja Sp. z o.o., Sp. k.;  10-467 Olsztyn, ul Sprzętowa 2

wartość oferty brutto –   54612,00zł

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 07.01.2014r

 


Przetarg z dnia 2014-01-07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
o wartości zamówienia powyżej 134.000 EURO na zakup i dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi – 6 Pakietów.

- Pakiet nr 1 - pojemniki potrójne góra – dół - 70 000sztuk
- Pakiet nr 2 - pojemniki puste o pojemności 150ml - 3500sztuk
- Pakiet nr 3 - pojemniki puste o pojemności 300ml - 2000sztuk
- Pakiet nr 4 - pojemniki puste o pojemności 600ml - 2500sztuk
- Pakiet nr 5 - pojemniki puste o pojemności 1000ml - 500 sztuk
- Pakiet nr 6 - pojemniki płytkowe o pojemności 1000ml -700 sztuk

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdego Pakietu w wysokości :
- Pakiet nr 1 - pojemniki potrójne góra – dół - 17500,00zł
- Pakiet nr 2 - pojemniki puste o pojemności 150ml - 328,00zł
- Pakiet nr 3 - pojemniki puste o pojemności 300ml - 188,00zł
- Pakiet nr 4 - pojemniki puste o pojemności 600ml - 410,00zł
- Pakiet nr 5 - pojemniki puste o pojemności 1000ml – 104,00zł
- Pakiet nr 6 - pojemniki płytkowe o pojemności 1000ml - 158,00zł

Miejsce i termin składania ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
18.02.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 18.02.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 07.01.2014r
Termin związania ofertą – 60 dni

Kryteria oceny ofert:
Cena - 70%
Jakość wyrobów - 30%

 • SIWZ: 
 • Zmiana SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 

 

Do dnia 18.02.2014r do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty;  

Oferta 1  - BiaMediTek Sp. z o.o. 15-399 Białystok, ul. Składowa 12

Pakiet nr 2 - Pojemniki puste 150ml – 3500szt

wartość oferty netto –  22400,00zł;  brutto – 24192,00zł

Pakiet nr 3 - Pojemniki puste 300ml – 2000szt

wartość oferty netto – 13100,00zł; brutto – 14148,00zł

Pakiet nr 4 - Pojemniki puste 600ml – 2500szt

wartość oferty netto – 19750,00zł ; brutto – 21330,00zł

Pakiet nr 5 - Pojemniki puste 1000ml – 500szt

wartość oferty netto –  4950,00zł; brutto – 5346,00zł

 Oferta 2  - MacoPharma Sp. z o.o. 54-405 Wrocław; ul. Szwajcarska 22;

Pakiet nr 4 -Pojemniki puste 600ml – 2500szt

wartość oferty netto –  17375,00zł; brutto – 18765,00zł

Pakiet nr 6 - Pojemniki płytkowe do preparatyki krwi a 1000ml – 700szt

wartość oferty netto – 7910,00zł; brutto – 8542,80zł

Oferta 3  - Hemosystems Sp. z o.o. ul. Górczewska 216; 01-460 Warszawa

Pakiet nr 1  -Pojemniki potrójne góra – dół  – 55000szt

wartość oferty netto –  629750,00zł; brutto – 680130,00zł

                                                       Ocena ofert

Oferta 1 Bia Medi Tek Sp. z o.o. 15-399 Białystok, ul. Składowa 12

Pakiet nr 2 Pojemniki puste 150ml – 3500szt

Kryterium cena- 70pkt; kryterium jakości wyrobu – 30pkt; RAZEM – 100 pkt

 Pakiet nr 3 Pojemniki puste 300ml – 2000szt

 Kryterium cena- 70pkt; kryterium jakości wyrobu – 30pkt; RAZEM – 100pkt

Pakiet nr 4 Pojemniki puste 600ml – 2500szt

Kryterium cena-61,6 pkt; kryterium jakości wyrobu –30pkt; RAZEM – 91,6pkt

Pakiet nr 5 Pojemniki puste 1000ml – 500szt

Kryterium cena- 70pkt; kryterium jakości wyrobu – 30pkt; RAZEM – 100pkt

Oferta 2 MacoPharma Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław

Pakiet nr 4 Pojemniki puste 600ml – 2500szt

Oferta została odrzucona na podstawie  art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP

UZASADNIENIE

Brak  na etykiecie przeznaczenia pojemnika tzn. jego pojemności. Na etykiecie zawarta jest informacja ze jest to pojemnik pusty, Zamawiający stosuje cztery rodzaje pojemników pustych które różnią się pojemnością dlatego też zaoferowane pojemniki są nie przydatne

Pakiet nr 6 Pojemniki płytkowe do preparatyki krwi a 1000ml – 700szt

 Kryterium cena- 70 pkt; kryterium jakości wyrobu – 23pkt; RAZEM –  93pkt

Oferta 3 Hemosystems Sp. z o.o. ul. Górczewska 216; 01-460 Warszawa

Pakiet nr 1 Pojemniki potrójne góra – dół  – 55000szt

Kryterium cena- 70pkt; kryterium jakości wyrobu – 30pkt; RAZEM – 100 pkt

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Pakiet nr 1 Hemosystems Sp. z o.o. ul. Górczewska 216; 01-460 Warszawa

Wartość oferty brutto - 680130,00zł

Pakiet nr 2 Bia Medi Tek Sp. z o.o. 15-399 Białystok, ul. Składowa 12

Wartość oferty brutto – 24192,00zł

Pakiet nr 3 Bia Medi Tek Sp. z o.o. 15-399 Białystok, ul. Składowa 12

Wartość oferty brutto -14148,00zł

Pakiet nr 4 Bia Medi Tek Sp. z o.o. 15-399 Białystok, ul. Składowa 12

Wartość oferty brutto -21330,00zł

Pakiet nr 5 Bia Medi Tek Sp. z o.o. 15-399 Białystok, ul. Składowa 12

Wartość oferty brutto -5346,00zł

Pakiet nr 6 MacoPharma Sp. z o.o. 54-405 Wrocław; ul. Szwajcarska 22

Wartość oferty brutto -8542,80zł

Podpisanie umów na poszczególne Pakiety nastąpi w dniu 25.03.2014r


Przetarg z dnia 2014-01-23

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU
o wartości zamówienia powyżej 14.000EURO na zakup i dostawę filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z KKCz

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
03.02.2014r do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 03.02.2014r o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 23.01.2014r
Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert:
Cena - 80%
Ocena jakości - 20%

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 

Do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty; 

Oferta 1                  

Maco Pharma Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław

wartość oferty netto – 170310,00zł, brutto – 183934,80zł

Oferta 2                  

Hemosystems Sp. z o.o. ul. Górczewska 216; 01-460 Warszawa

wartość oferty netto – 175210,00zł, brutto – 189226,80zł  

                                                       Ocena ofert

Oferta 1  Maco Pharma Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław

Kryterium cena-80pkt; kryterium jakości wyrobu – 20pkt; RAZEM – 100pkt

Oferta 2  Hemosystems Sp. z o.o. ul. Górczewska 216; 01-460 Warszawa

Kryterium cena- 77,76 pkt; kryterium jakości wyrobu – 15pkt; RAZEM –  92,76pkt

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 firmy Maco Pharma sp. z o.o.

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 20.02.2014r

                                                                             


Przetarg z dnia 2014-02-20

                  Przetarg z dnia 2014-02-20

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, informuje że  w wyniku postępowania przetargowego  w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w poszczególnych pakietach wybrano następujące oferty:

Oferta nr 1.

Pakiet nr 1 -Drukarnia WIST 95-100 Zgierz ul. Barona 8b

Wartość brutto – 67567,59zł

Oferta nr 3.Biuromedia ul. Rewolucji 1905r 24 Łódź

Wartość brutto - 44038,00zł     

Podpisanie umów nastąpi 05.03.2014r


Przetarg z dnia 2014-03-17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
o wartości zamówienia powyżej 14.000EURO na zakup i dostawę zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żylnej

Termin wykonania zamówienia: 24 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
25.02.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 25.03.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 17.03.2014r
Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert:
Cena - 70%
Ocena przydatności asortymentu w RCKiK - 30%

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 

  Do dnia 25.03.2014r do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta;  

  Oferta 1

   Sarstedt Sp. z o.o. ul. Warszawska 25; Blizne Łaszczyńskiego; 05-082 Stare Babice

  wartość oferty netto – 337750,00zł;  brutto – 364770,00zł       

  Kryterium cena- 70pkt; kryterium oceny przydatności – 30pkt; RAZEM – 100 pkt 

  Oferta spełnia stawiane wymagania

  Podpisanie umowy nastąpi w dniu 03.04.2014r


Przetarg z dnia 2014-03-20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
o wartości zamówienia powyżej 14.000EURO na zakup i dostawę 15000sztuk wskaźników do napromieniowania składników krwi

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
31.03.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 31.03.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 20.03.2014r
Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

 • SIWZ: 

 Do dnia 31.03.2014r do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta;

Oferta 1

Medservice Pro Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 7; 40-580 Katowice

wartość oferty netto –  114000,00zł;  brutto –  123120,00zł       

Oferta spełnia stawiane wymagania

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 23.04.2014r


Przetarg z dnia 2014-03-21

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
o wartości zamówienia powyżej 14.000EURO na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia 01.04.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 01.04.2014r o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 21.03.2014r
Termin związania ofertą - 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

 • SIWZ:   
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 

Do dnia 01.04.2014r do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty; 

Oferta 1

Toruńskie Zakłady Opatrunkowe S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26;  87-100 Toruń 

wartość oferty netto –  80 791,20zł;  brutto –  87 254,50zł       

Oferta 2

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.  ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze                                

wartość oferty netto –  74 500,00zł;  brutto –  80 460,00zł   

Wybrano ofertę nr 2 firmy „Zarys” zaoferowała niższą cenę i spełnia stawiane wymagania

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 09.04.2014r


Przetarg z dnia 2014-04-28

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na zakup i dostawę roztworu wzbogacającego do produkcji i przechowywania zlewanych KKP w workach a 250ml, a 300ml

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail  adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
08.05.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 08.05.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych - 28.04.2014r
Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

 • SIWZ

Pytania i Odpowiedzi: 


 

Do dnia 08.05.2014r do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty;  

Oferta 1

Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.  ul. Szwajcarska 22 54-406 Wrocław

wartość oferty netto –  175562,00zł;  brutto –  189606,96zł       

 Oferta 2

Terumo BCT Polska Sp. z o.o., ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice

wartość oferty netto –   136100,00zł;  brutto – 146988,00zł      

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 firmy Termo BCT Polska

Wartość oferty brutto -146988,00zł

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 19.05.2014r

 


Przetarg z dnia 2014-06-24

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 134.000EURO na zakup i dostawę zestawów jednorazowego użytku do izolacji krwinek płytkowych z kożucha leukocytarno-płytkowego umożliwiających przygotowanie składnika przy użyciu aparatu ORBISAC.

Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających 

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 27.000,00zł słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł
Miejsce i termin składania ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
06.08.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 06.08.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 24.06.2014r
Termin związania ofertą – 60 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

SIWZ:    


Do dnia 06.08.2014r do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta; 

Oferta 1

Terumo BCT Polska Sp. z o.o., ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice

wartość oferty netto –   1396000.zł;  brutto – 1507680.zł       

Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 25.08.2014r


Przetarg z dnia 2014-08-12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na zakup i dostawę 4szt stanowisk do stacjonarnego poboru krwi złożone z wagomieszarki i ze stolika do wagomieszarek, 6 szt wagomieszarek oraz 4szt zgrzewarek do drenów. 2 PAKIETY

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
21.08.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 21.08.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 12.08.2014r
Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert:

Cena – 70%
Kryterium jakości – 30%

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi:
 • Pytania i Odpowiedzi:                                                                          
  Do dnia 21.08.2014r do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty

Oferta 1

Pakiet nr 1

Medical Partner Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215, 61-485 Poznań

wartość oferty netto –  175736,00zł;  brutto – 197016,48zł       

Oferta 2

Pakiet nr 2

Biameditek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok

wartość oferty netto – 35000,00zł;  brutto – 37800,00zł       

Oferta 3

Pakiet nr 2

Bioti Sp.z o.o. ul. Międzyrzecze 19, 03-043 Warszawa

wartość oferty netto – 46800,00zł;  brutto – 50544,00zł       

Oferta 4

Pakiet nr 2

Unimax-Med. S.A, ul. Spokojna 60, 05-090 Raszyn Rybie

wartość oferty netto –  36480,00zł;  brutto – 39398,40zł     

 

                                    Ocena ofert

                       Pakiet nr 1

Oferta nr 1  Medical Partner Sp. z o.o

Kryterium cena -70pkt, Kryterium jakości – 30pkt  Razem – 100pkt

                        Pakiet nr 2

 Oferta nr 2  Biameditek Sp. z o.o

Kryterium cena -70pkt, Kryterium jakości – 30pkt  Razem – 100pkt

Oferta nr 3  Bioti Sp.z o.o.

Kryterium cena – 52,35pkt, Kryterium jakości – 30pkt  Razem –  82,35pkt

Oferta nr  4  Unimax-Med. S.A

Kryterium cena – 67,16pkt, Kryterium jakości – 0pkt  Razem –  67,16pkt

Najwyższą ilość punktów w Pakiecie nr 1 uzyskała oferta nr1Medical Partner Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215, Poznań, w Pakiecie nr 2 oferta nr 2  Biameditek Sp. z o.o., ul. Składowa 12,  Białystok

Podpisanie umów nastąpi w dniu 03.09.2014r

 

 

 

 


Przetarg z dnia 2014-09-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 134.000EURO na wynajem samochodów z kierowcami dla potrzeb RCKiK.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00zł

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
16.10.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 16.10.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 05.09.2014r
Termin związania ofertą – 60 dni
Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%

 • SIWZ
 • Załącznik nr 3

      Do dnia 16.10.2014r do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta

Oferta 1

PTU-TCS Ryszard Misiak Łódź ul. Alabastrowa 7

wartość oferty netto – 959326,10zł;  brutto –  1059434,15zł 

Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30.10.2014r


Przetarg z dnia 2014-09-08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na zakup i dostawę 40 000 sztuk nożyków do jałowego łączenia drenów na posiadanych zgrzewarkach TSCD II firmy Terumo

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
17.09.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 17.09.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych -

Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

SIWZ:


 Do dnia 17.09.2014r do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta

Oferta 1

Terumo BCT Polska Sp. z o.o. Katowice ul. Hutnicza 14

wartość oferty netto – 386 000,00zł;  brutto – 474 780,00zł 

 Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 29.09.2014r


Przetarg z dnia 2014-10-03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na dostawę, instalację i podłączenie fabrycznie nowego serwera rok produkcji 2014r. do istniejącego w RCKiK w Łodzi systemu Bank Krwi

Termin wykonania zamówienia: 60dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
14.10.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 14.10.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 03.10.2014r

Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

SIWZ:  

 

Do dnia 14.10.2014r do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta

Oferta 1

Asseco Poland S.A. 40-161 Katowice, ul. Korfantego 83

wartość oferty netto – 295.000,00zł;  brutto –  362.850,00zł 

Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 31.10.2014r


Przetarg z dnia 2014-10-08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
20.10.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 20.10.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 08.10.2014r

Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi:  

       Do dnia 20.10.2014r do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta

Oferta 1

ECO-ABC Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 7

wartość oferty netto – 168190,00zł;  brutto – 181645,20zł 

Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30.10.2014r

    

 

                                                


Przetarg z dnia 2014-10-10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na zakup i dostawę zestawów jednorazowego użytku do pobierania składników krwi na separatorach firmy Baxter

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
23.10.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 23.10.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych -

Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
SIWZ: 


« strona główna
 
 
 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź
tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail:
sekretariat@lodz.krwiodawstwo.pl

Copyright © 2014 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Wartościowe artykuły i linki do stron:
Chirurgia plastyczna zwana także kosmetyczną lub estetyczną jest dziedziną medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub korektą defektów ciała. Jest podspecjalnością chirurgii. Proste operacje plastyczne były znane już w I w.n.e., polegały na zabiegach z oczyma.
Z roku na rok polskiej scenie przybywają nowe kabarety, młode pokolenie kabaretów, które na swój indywidualny, śmieszny sposób chce opowiedzieć swoją historię. Dlatego też w tym pięknym kraju nad Wisłą, mamy wiele okazji, aby po obcować z kabaretami i satyrykami.
Bogaci mężczyźni i atrakcyjne kobiety potrzebują siebie nawzajem. Piękna i atrakcyjna kobieta jest wyrozumiała, przez co lepiej rozumie ambitnego, dążącego do celu mężczyznę. Bogaty mężczyzna ( szukam sponsora ) jest wrażliwszy i kulturalniejszy, dzięki czemu zadbana niewiasta czuje się przy nim doceniona.
Randki - spotkanie dwóch osób mające na celu nawiązanie lub rozwinięcie znajomości, inicjowane z zamiarem stworzenia lub umocnienia relacji emocjonalnych lub małżeńskich pomiędzy uczestniczącymi w anonse osobami. W szerszym znaczeniu randką będzie także każde spotkanie osób, które łączą tego rodzaju relacje.
Piękne, zadbane dłonie i gustowne paznokcie są w chwili obecnej wyznacznikiem elegancji i dbałości o siebie. Już dawno minęły czasy kiedy jedyną dostępną usługą w gabinet kosmetyczny był klasyczny manicure.