Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Aktualności

2021-04-22

Od 12 kwietnia do 16 maja każdy może oddać krew w najbliższym punkcie poboru krwi. Przy oddawaniu zachęcamy, aby wspomnieć, że oddajecie krew, dzięki zachęceniu przez projekt "Krew Wzywa Krew" i prowadzoną akcję. Aby wziąć udział wystarczy zdjęcie "z fotela" kiedy będziecie oddawać krew (może być zdjęcie ręki, z której pobierana jest krew) na Facebooka lub Instagrama i oznaczyć profil projektu, FB: @KrewWzywaKrew; ig:@krew_wzywa_krew. Natomiast, jeśli chcecie zostać anonimowi możecie wysyłać zdjęcia na adres e-mail: krew_wzywa_krew@wp.pl.

PS.: Miło by nam było gdybyście zachęcali innych do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa, a także udostępniali profil projektu i przypięty post na stronie." 


2021-04-16
                          
                     CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WAMPIRIADZIE ?

trwa od 12.04 do 30.04. 2021

                PODAJ HASŁO SWOJEJ UCZELNI :

WAPŁ – Politechnika Łódzka

WAUM – Uniwersytet Medyczny

WAUŁ – Uniwersytet Łódzki

WAF – Filmówka

W – pozostałe uczelnie

ODDAJ KREW I ODBIERZ NAGRODY

 


 

                                      Śledź wyniki w tabeli na naszym FB – RCKiK w Łodzi


 


2021-01-18
 
2020-08-21

e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

            
                  

e-krew – co to jest?

e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

 • dawców i kandydatów na dawców krwi,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
 • centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
 • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Poprawę jakości należy tutaj rozumieć jako usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi.

W ramach projektu powstaną następujące e-usługi:

dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

 • umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
 • profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:

– wyniki bezpłatnych badań,

– zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,

– kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,

– czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,

 • uzyskanie zaświadczenia: dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny, dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy, zwolnienia na czas badań lekarskich oraz dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 • złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników;

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

 • zamówienie krwi i jej składników,
 • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
 • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,
 • zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskania dostęp do ich wyników.

Dlaczego realizujemy projekt e-krew?

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.

Naszym celem jest:

 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Jakie korzyści przyniesie projekt e-krew?

W wymiarze społecznym pozwoli na optymalizację strumieni podaży i popytu na krew i jej składniki dzięki:

 • monitorowaniu i analizowaniu zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
 • dotarciu do dawców o określonych grupach krwi.

Oprócz niewątpliwych korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

 • dawcy krwi:

– zaoszczędzą czas,

– lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),

 • podmioty lecznicze:

– zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,

 • centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa:

– zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,

– skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem),

– zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,

 • instytucjom nadzorującym (Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Centrum Krwi, Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii):

– zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,

– będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

 

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi  oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

Beneficjent: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające  wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi  37 142 228,78 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 34 714 003,78 zł.

Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 34 714 003,78 zł, w tym:

1) z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej : 29 378 461,39 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,

2) z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : 5 335 542,39 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

CSIOZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CSIOZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Partnerami projektu są:

 1. Narodowe Centrum Krwi
 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha Radom
 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie
 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach
 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kielce
 24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
 25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu2020-07-28
 
Wakacyjna zbiórka krwi. Ty też możesz pomóc!

Fundacja Grupy PKP wspiera akcję wakacyjnej zbiórki krwi. Zachęcamy wszystkich Pracowników spółek kolejowych aby włączyli się do akcji.

Fundacja Grupy PKP wspiera działania Narodowego Centrum Krwi i przyłącza się do apelu o oddawanie krwi – szczególnie teraz, w okresie wakacyjnym, gdy jest ona wyjątkowo potrzebna. Każdy pracownik kolei, który chce ofiarować ten bezcenny dar, może zgłosić się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziałów Terenowych i mobilnych punktów pobierania krwi i oddać krew na specjalne hasło: KOLEJARZ.

Liczymy na Waszą pomoc. Apelujemy również do wszystkich Honorowych Dawców Krwi, którzy regularnie oddają krew. Wspomóżcie naszą akcję i zachęcajcie innych do wzięcia w niej udziału!


 

Kolejarze to grupa zawodowa, która zawsze aktywnie przyłącza się do akcji niosących pomoc innym. Do takich należą właśnie między innymi zbiórki krwi, które od lat organizuje Fundacja Grupy PKP. Głęboko wierzę, że i tym razem nasz apel spotka się z szerokim odzewem, gdyż każdy z nas ma świadomość, jak bezcennym darem jest krew, szczególnie teraz, w okresie wakacyjnych wyjazdów oraz specyficznej, trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.


2020-07-02
Z oferty mogą skorzystać Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi od 1lipca 2020 r. , którzy oddali bezpłatnie minimum :
a) 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającej jej objętości ilości innych jej składników - w przypadku mężczyzn,

b ) 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników - w przypadku kobiet,

Dawcy legitymujący się odznaczeniem " Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu "  - za okazaniem legitymacji równiez mogą skorzystać z oferty.

 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. rozszerzyła grupę osób uprawnionych do skorzystania z oferty „Bilet ŁKA dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”. Dodatkowo uprawnionymi są osoby które przebyły zakażenie COVID-19 „ozdrowieńcy” i oddały osocze krwi do wykorzystania w walce z koronawirusem. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z oferty przez ww. osoby jest zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Powyższe osoby będą mogły odbywać podróż (bez wskazania relacji przejazdu) na podstawie biletu:

 •         dobowego  – cena 1,00 zł;
 •         sieciowego miesięcznego imiennego  – cena 10,00 zł.

Osoby zaliczone do „ozdrowieńców” będą mogły skorzystać z przejazdu pociągami kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter uruchamianymi przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o.

... więcej informacji uzyskasz klikając w link

Oferta specjalna "Bilet ŁKA dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi "

 2020-03-18
Komunikat Narodowego Centrum Krwi
 

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje pacjentów i lekarzy, że koncentraty czynników krzepnięcia w  ramach „Narodowego Programu Lecenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne” są zabezpieczone na 2020 rok, pod warunkiem ich racjonalnego wykorzystania.

 

Aby zapobiec przerwaniu ciągłości zabezpieczenia w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, informujemy, że nie  ma potrzeby gromadzenia zwiększonych zapasów ww. leków w domach pacjentów.

 

Apelujemy do chorych i lekarzy o świadomość, że zużycie leków na dotychczasowym poziomie gwarantuje ciągłość zabezpieczenia a nadmierne gromadzenie zapasów jest niekorzystne zarówno dla pacjentów jak i może doprowadzić do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej.

 

 


2020-03-04
 


Więcej informacji pod linkiem

Koronawirus - film


2020-02-17
Rozpoczęliśmy od 3 lutego 2020 roku współpracę z Beauty Style Sp. z o.o.
https://2.bp.blogspot.com/-Vnltas4Wh-c/VtGn68RXIII/AAAAAAAACew/UB4qKS20cv4/s640/fryzjer.png

Na naszych dawców czeka 20% zniżka na wszystkie usługi salonu dla osób, które oddały krew.

Za pomocą zaświadczenia o oddaniu krwi każdy może skorzystać ze zniżki w ciągu 2 tygodni od oddania.

Dawco ! Weź zaświadczenie, że oddałeś krew !!!

Na tej podstawie będzie można skorzystać z usług salonu.

 

Salon Beauty Style Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 50, Łódź2020-01-27
Przystąpiliśmy do kompleksowego programu rozwoju uczelni.
 

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego realizuje moduł stażowy,

więcej informacji na :

https://biurokarier.uni.lodz.pl/students-power-staze-szkolenia-doradztwo/

Lub kliknij w poniższy link:  Students Powers1  2 
Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c)
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/vhosts/krwiodawstwo.pl/httpdocs/stopka.php on line 77
2021 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio