Projekty UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt nr POIS.11.03.00-00-0166/22 pn. „Poprawa jakości świadczeń w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez unowocześnienie infrastruktury”

w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Beneficjent: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Wartość projektu:  19 186 246,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  15 181 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.12.2023

 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w obszarze publicznej służby krwi po pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie jego długofalowej odporności i przygotowanie na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Unowocześnienie infrastruktury przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dawców krwi i pracowników służby krwi szczególnie w zakresie chorób zakaźnych, w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych. Realizacja projektu zapewni sprawne funkcjonowanie systemu publicznej służby krwi, poprawę efektywności działania, dostępności krwi i jej składników oraz jakości świadczeń z zakresu krwiolecznictwa z wykorzystaniem skutecznych oraz efektywnych kosztowo rozwiązań. W ramach przedsięwzięcia wdrożony zostanie rozwiązanie umożliwiające poprawę i wzmocnienie wydolności systemu reagowania w warunkach kryzysu w zakresie zapewnienia samowystarczalności systemu krwi.

 

Zakres projektu obejmuje:

–       zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia działalności dla RCKiK w Łodzi oraz Terenowych Oddziałów.

–       zakup wyposażenia laboratoryjnego oraz informatycznego na potrzeby RCKiK w Łodzi oraz Terenowych Oddziałów.

–       remont głównej siedziby RCKiK w Łodzi, w tym zewnętrzny remont budynku wraz z przyległym terenem, budowę dwóch mroźni automatycznych wraz z remontem działu preparatyki, remont działu ekspedycji, magazynów, archiwum, wymianę instalacji wod.-kan. i c.o., wykonanie instalacji ppoż, remont serwerowni i wymianę okablowania, założenie instalacji fotowoltaicznej i wymianę oświetlenia oraz modernizację windy.

 

Realizacja projektu umożliwi stworzenie nowoczesnej i sprawnie funkcjonującej infrastruktury, z uwzględnieniem aktualnych oraz przyszłych potrzeb epidemiologicznych, przyspieszy czas wykonywania procesów, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zdarzeń epidemicznych, co jest kluczowe dla służby krwi w warunkach kryzysu.  Realizacja przedmiotowego projektu przewiduje zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska w postaci zapewnienia w bilansie energetycznym energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez zainstalowanie na potrzeby projektu instalacji fotowoltaicznej.

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

–       ­liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ:  1 szt.

–       wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) (CV2): 2 850 416,00 PLN

W związku z realizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, informujemy o możliwości skorzystania z mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o nadużyciach.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 

Klauzula Informacyjna

Panel Pomocniczy