Dla szpitali

Wybierz temat

Najbliższe terminy szkoleń dla Pielęgniarek i Położnych:

 

MAJ

 • 30 – Szkolenie Uzupełniające  (brak wolnych miejsc)

Czerwiec

 • 13 – Szkolenie Uzupełniające (wolne miejsca )
 • 20-21 -Szkolenie Podstawowe (wolne miejsca )

 

Szkolenie w zakresie warunków transportu krwi i jej składników

Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT od uczestnika.

 


 

W sprawie umówienia terminu  szkoleń prosimy o kontakt :
tel. 42-61-61-416

e-mail : szkolenia@krwiodawstwo.pl

Uwaga! Informujemy, że szkolenia organizowane przez RCKiK w Łodzi (za wyjątkiem szkoleń dla kierowców z warunków transportu krwi) korzystają ze zwolnienia w VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29a.

Ze zwolnienia w VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29a ustawy o VAT korzystają także poprawkowy egzamin z immunologii transfuzjologicznej oraz wydanie duplikatu.

Ze zwolnienia korzystają zarówno szkolenia finansowane przez szpitale, jak również opłacane przez osoby prywatne z własnych środków.

Prosimy szpitale o nieprzesyłanie oświadczeń, że finansują szkolenia z środków publicznych gdyż szkolenia są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29a Ustawy o VAT (zamiast dotychczasowego art. 43 ust 1 pkt 29c).

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają jedynie szkolenia dla kierowców z warunków transportu krwi oraz wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowców z warunków transportu krwi.

Szkolenia obecnie będą odbywać się w trybie on – line z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną. Do szkolenia mogą przystąpić Podmioty Lecznicze z województwa łódzkiego.

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie odpowiedniego formularza.

Wzory dokumentów do pobrania  :

 • dla pielęgniarek

Formularz zgłoszeniowy przez podmiot leczniczy

Formularz zgłoszenie indywidualne 

 

 

 

 • dla kierowców

Formularz zgłoszeniowy przez podmiot leczniczy

Formularz zgłoszenie indywidualne

 

 

Numer konta do wpłat:
67 1130 1163 0014 7048 7920 0003

szkolenia copy

PROCEDURA UZYSKIWANIA/ODNAWIANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH (zgodnie z SOP 14/195 w. 2)

 

 1. Pracownik pracowni serologii/immunologii transfuzjologicznej po co najmniej półrocznej praktyce w wykonywaniu badań immunohematologicznych pod nadzorem kierownika pracowni lub osoby przez niego wyznaczonej, odbywa dwutygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne w PK RCKiK w Łodzi.
 2. Półroczna praktyka w wykonywaniu badań pod nadzorem odbywa się w pełnym wymiarze czasu pracy lub niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy w okresie nie dłuższym niż trzy lata.
 3. Szkolenie takie dotyczy także osób u których przerwa w wykonywaniu badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej jest dłuższa niż 5 lat. Osoby takie mogą ubiegać się o ponowne zdobycie uprawnień serologicznych zgodnie z pkt. 1 i 2.
 4. Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje kierownik DL osobiście lub pod numerem telefonu (42) 61-61-422 lub (42) 61-61-430. Szkolenie odbywa się zgodnie z programem indywidualnie lub dwuosobowo.
 5. Na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, należy przesłać do PK wypełniony formularz zgłoszenia na szkolenie w formie skanu na adres konsultacyjna@krwiodawstwo.pl lub m.kacprzak@krwiodawstwo.pl (oryginał należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia szkolenia).
 6. Cena szkolenia (obejmująca opłatę za szkolenie i egzamin) regulowana jest zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora RCKiK w Łodzi. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość dokonania opłaty po zakończeniu szkolenia, na podstawie wystawionej przez RCKiK faktury.
 7. Jeżeli podmiot leczniczy/nzoz jest zwolniony z podatku VAT, należy dostarczyć do RCKiK wypełnione oświadczenie, potwierdzające ten fakt. W przypadku niezaliczonego egzaminu, każde kolejne podejście do egzaminu (nie wcześniej niż po miesiącu) jest dodatkowo płatne, zgodnie z obowiązującym w Centrum cennikiem.
 8. Szkolenie zakończone jest egzaminem praktycznym i teoretycznym. Zaliczenie części praktycznej jest warunkiem dopuszczenia do części teoretycznej.

 

Odnawianie uprawnień serologicznych w RCKiK w Łodzi

 1. W przypadku przerwy w wykonywaniu pracy w pracowni immunologii transfuzjologicznej dłuższej niż 2 lata personel zatrudniony w pracowni musi odbyć dodatkowe 14-godzinne (2 dniowe) szkolenie w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.
 2. Zgłoszenia na szkolenia odbywają zgodnie z pkt. 4. Szkolenie odbywa się zgodnie z programem indywidualnie lub dwuosobowo.
 3. Dalsze postępowanie zgodnie z pkt. 5. do 8.

Pliki do pobrania:

Cena szkoleń z zakresu serologii:

 • Szkolenie indywidualne w celu zdobycia uprawnień do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej i autoryzacji wyników w/w badań (dla diagnostów lab./lekarzy) lub do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologiczne (technik analityki med.) 10 dniowe – 2 500,00 zł netto za osobę
 • Szkolenie indywidualne w celu przywrócenia uprawnień do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej i autoryzacji wyników w/w badań (dla diagnostów lab./lekarzy) lub do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologiczne (technik analityki med.) po przerwie w wykonywaniu badań powyżej 2 lat (2 dniowe) – 600, 00 zł netto za osobę
 • Poprawkowy egzamin teoretyczny i/lub praktyczny z zakresu immunologii transfuzjologicznej, po zakończeniu szkolenia na uprawnienia serologiczne – 300,00 zł netto za osobę
 • Wystawienie duplikatu zaświadczenia – 20 zł netto

 

 

numer konta bankowego RCKiK w Łodzi:

67 1130 1163 0014 7048 7920 0003

Proszę przy każdym zgłoszeniu na szkolenie załączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% (pobierz oświadczenie)

Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

 

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem:

https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

 

Zapotrzebowanie należy wydrukować i wysłać za pośrednictwem faxu na numer telefonu:

42 61 61 495 lub skanem jako załącznik na adres: ekspedycja@krwiodawstwo.pl

 

W razie awarii systemu należy wypełnić zamówienie w formie papierowej i wysłać za pośrednictwem faxu na numer telefonu – 42 61 61 495 lub skanem jako załącznik na adres: ekspedycja@krwiodawstwo.pl

 

Wzór zamówienia na czynnik krzepnięcia – PDF do pobrania

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków. Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

 

Uwaga!
Informujemy, że koncentraty czynników krzepnięcia dla pacjentów chorujących na wrodzone skazy krwotoczne pozostających w leczeniu profilaktycznym oraz do planowego leczenia szpitalnego wydawane są przez:
Dział Farmacji Szpitalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.05
tel.: 609 504 508, 42 61 61 439
Odbiór po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ul. Franciszkańska 17/25, Łódź, budynek główny RCKiK, wejście do Działu Ekspedycji po prawej stronie.

 

W sytuacjach nagłych, ratujących życie koncentraty czynników krzepnięcia wydaje z depozytu:
Dział Ekspedycji o każdej porze dnia (również w weekendy i święta)
tel.:42 61 61 437

 

Hemofilia-SOR-algorytm postępowania

 

Link do treści „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

Panel Pomocniczy