Dla szpitali

Wybierz temat

Najbliższe terminy szkoleń:

 •    1 grudnia    (szkolenie uzupełniające) BRAK WOLNYCH MIEJSC

W sprawie umówienia terminu  Szkoleń prosimy o kontakt :
tel. 42-61-61-416

e-mail : szkolenia@krwiodawstwo.pl

 

Szkolenia obecnie będą odbywać się w trybie on – line z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną. Do szkolenia mogą przystąpić Podmioty Lecznicze z województwa łódzkiego.

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie odpowiedniego formularza.

Wzory dokumentów do pobrania  :

Formularz zgłoszeniowy przez podmiot leczniczy

Formularz zgłoszenie indywidualne 

Oświadczenie dla podmiotu leczniczego

 

Informujemy : Od 1 kwietnia uległ zmianie cennik opłat za szkolenia.

Numer konta do wpłat:
67 1130 1163 0014 7048 7920 0003

szkolenia copy

PROCEDURA UZYSKIWANIA/ODNAWIANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH (zgodnie z SOP 01/195 w. 7)

 

 1. Pracownik pracowni serologii po co najmniej rocznej praktyce w wykonywaniu badań immunohematologicznych pod nadzorem kierownika pracowni serologii/immunologii transfuzjologicznej lub osoby przez niego wyznaczonej, odbywa dwutygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne w PK RCKiK w Łodzi.
 2. Roczna praktyka w wykonywaniu badań pod nadzorem odbywa się w pełnym wymiarze czasu pracy lub niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy w okresie nie dłuższym niż trzy lata.
 3. Szkolenie takie dotyczy także osób u których przerwa w wykonywaniu badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej jest dłuższa niż 5 lat. Osoby takie mogą ubiegać się o ponowne zdobycie uprawnień serologicznych zgodnie z pkt.  1 i 2.
 4. Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje kierownik DIT osobiście lub pod numerem telefonu (42)-61-61-422 lub (42)-61-61-430. Szkolenie odbywa się zgodnie z programem indywidualnie lub dwuosobowo.
 5. Na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, należy przesłać do PK wypełniony formularz zgłoszenia na szkolenie w formie skanu na adres konsultacyjna@krwiodawstwo.pl lub m.kacprzak@krwiodawstwo.pl (oryginał należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia szkolenia).
 6. Cena szkolenia (obejmująca opłatę za szkolenie i egzamin) regulowana jest zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora RCKiK w Łodzi. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość dokonania opłaty po zakończeniu szkolenia, na podstawie wystawionej przez RCKiK faktury.
 7. Jeżeli podmiot leczniczy/nzoz jest zwolniony z podatku VAT, należy dostarczyć do RCKiK wypełnione oświadczenie, potwierdzające ten fakt. W przypadku niezaliczonego egzaminu, każde kolejne podejście do egzaminu (nie wcześniej niż po miesiącu) jest dodatkowo płatne, zgodnie z obowiązującym w Centrum cennikiem.
 8. Szkolenie zakończone jest egzaminem praktycznym i teoretycznym. Zaliczenie części praktycznej jest warunkiem dopuszczenia do części teoretycznej.

 

Odnawianie uprawnień serologicznych w RCKiK w Łodzi

 1. W przypadku przerwy w wykonywaniu pracy w pracowni immunologii transfuzjologicznej dłuższej niż 2 lata personel zatrudniony w pracowni musi odbyć dodatkowe 14-godzinne (2 dniowe) szkolenie w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.
 2. Zgłoszenia na szkolenia odbywają zgodnie z pkt. 4. Szkolenie odbywa się zgodnie z programem indywidualnie lub dwuosobowo.
 3. Dalsze postępowanie zgodnie z pkt. 5. do 8.

Pliki do pobrania:

Cena szkoleń z zakresu serologii:

 • Szkolenie indywidualne  w celu zdobycia uprawnień do samodzielnego wykonywania badań z  zakresu immunologii transfuzjologicznej i autoryzacji wyników w/w badań (dla diagnostów lab./lekarzy) lub do samodzielnego wykonywania badań z  zakresu immunologii transfuzjologiczne (technik analityki med.) 10 dniowe – 2 500,00 zł netto za osobę
 • Szkolenie indywidualne  w celu przywrócenia uprawnień do samodzielnego wykonywania badań z  zakresu immunologii transfuzjologicznej i autoryzacji wyników w/w badań (dla diagnostów lab./lekarzy) lub do samodzielnego wykonywania badań z  zakresu immunologii transfuzjologiczne (technik analityki med.) po przerwie w wykonywaniu badań powyżej 2 lat (2 dniowe) – 600, 00 zł netto za osobę
 • Poprawkowy egzamin teoretyczny i/lub praktyczny z zakresu immunologii transfuzjologicznej, po zakończeniu szkolenia na uprawnienia serologiczne – 300,00 zł netto za osobę
 • Wystawienie duplikatu zaświadczenia – 20 zł netto

 

 

numer konta bankowego RCKiK w Łodzi:
67 1130 1163 0014 7048 7920 0003

Proszę przy każdym zgłoszeniu na szkolenie załączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% (pobierz oświadczenie)

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje pacjentów i lekarzy, że koncentraty czynników krzepnięcia w  ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne” są zabezpieczone na 2020 rok, pod warunkiem ich racjonalnego wykorzystania.

Aby zapobiec przerwaniu ciągłości zabezpieczenia w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, informujemy, że nie  ma potrzeby gromadzenia zwiększonych zapasów ww. leków w domach pacjentów.

Apelujemy do chorych i lekarzy o świadomość, że zużycie leków na dotychczasowym poziomie gwarantuje ciągłość zabezpieczenia a nadmierne gromadzenie zapasów jest niekorzystne zarówno dla pacjentów jak i może doprowadzić do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej.

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia
i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia
i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 maja 2016 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:

 1. wydania leku „na ratunek”,
 2. braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców,
 3. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl