Zakup 4 samochodów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Zakup 4 samochodów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2021-01-15

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

OPZ zmieniony (zał. nr 1 do SIWZ)

2021-01-19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Formularz ofertowy zmieniony

2021-01-22

Informacja z otwarcia ofert

2021-02-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 



Panel Pomocniczy