Działy i sekcje

Dział Ekspedycji

p.o Kierownika mgr Joanna Żabczyńska

j.zabczynska@krwiodawstwo.pl

tel.42 61 61 413

 

Główne zadanie działu to realizacja i przyjmowanie zapotrzebowań ze szpitali na krew i preparaty krwiopochodne oraz ich dystrybucja. Dyżur w dziale Ekspedycji trwa 24 godziny na dobę. Informacji o akcjach pobierania krwi można dowiedzieć się na stronie internetowej.

W skład Działu Ekspedycji wchodzą:

1. Ekspedycja

tel. 42 61 61 437

2. Magazyn Krwi

3. Komórka Księgowości

tel. 42 61 61 439

Dział Dawców i Pobierania

Kierownik –  mgr Katarzyna Radke

tel.42 61 61 456

k.radke@krwiodawstwo.pl

 

 

W skład Działu Dawców i Pobierania wchodzą:

1. Rejestracja

tel. 42 61 61 457

Zadania Działu Rejestracji obejmują:

Rejestracja Kandydatów na dawców krwi i jej składników metodą aferezy oraz Kandydatów na dawców szpiku kostnego. Kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników do oddania krwi

2.Sekcja Pobierania

kierownik Katarzyna Mikołajczyk

tel.42 61 61 474

tel.42 61 61 459

Zadania Sekcji Pobierania obejmują:

 • Pobieranie krwi pełnej metodą konwencjonalną i autotransfuzji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i procedurami.
 • Wykonywanie zabiegów plazmaferezy automatycznej.
 • Wykonywanie zabiegów trombaferezy automatycznej.
 • Pobieranie od dawców  próbek krwi celem wykonania badań w kierunku nosicielstwa chorób zakaźnych i  badań serologicznych.
 • Sprawowanie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad dawcami w trakcie pobierania krwi i jej składników oraz bezpośrednio po zakończeniu procesu pobierania.
 • Wydawanie posiłków regeneracyjnych dawcom po oddaniu krwi.
 • Prowadzenie  obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości  związanej z  procesami pobierania krwi i jej składników .
 •  Udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez Sekcję Propagowania Honorowego Krwiodawstwa.
 •  Współpraca z Dyrekcją RCKiK oraz Kierownikami innych Działów w zakresie pobierania krwi i jej składników oraz akcji honorowego krwiodawstwa.
 •  Dbanie o właściwą, uprzejmą i kulturalną obsługę dawców.
 •  Zapewnienie na terenie Działu odpowiednich warunków do pobierania krwi i jej składników.

3.Gabinety Lekarskie

Koordynator: Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk

j.matyjaszczyk@krwiodawstwo.pl

tel. 42 61 61 405
tel. 42 61 61 467
tel. 42 61 61 497

Sekcja Promocji i Szkoleń

Kierownik: mgr Dagmara Kaźmierska

tel. 42 61 61 407

tel.42 61 61 416

propagowanie@krwiodawstwo.pl

Sekcja Organizacji Honorowego Krwiodawstwa zajmuje się propagowaniem honorowego krwiodawstwa, organizowaniem i planowaniem ekip wyjazdowych oraz koordynowaniem jego przebiegu. Dawca, jak również organizator może uzyskać informacje gdzie i w jakich godzinach odbywają się zbiórki krwi na terenie województwa łódzkiego. Sekcja współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi, przeprowadzamy kilka razy w roku prelekcje na temat honorowego oddawania krwi. Pracownicy sekcji organizują akcje wyjazdowe w ośrodkach gminnych, a także w zakładach pracy. Sprawują również nadzór nad szkoleniami przeprowadzanymi przez RCKiK w Łodzi.

Wszelkie informacje o zbiórkach, ciekawostki z ekip prosimy zgłaszać na adres propagowanie@krwiodawstwo.pl Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem zbiórki krwi na terenie województwa łódzkiego podajemy numer telefonu 42 61 61 416 lub na adres mailowy propagowanie@krwiodawstwo.pl

Dział Laboratoryjny

Kierownik: mgr Monika Kacprzak, specjalista lab. transfuzjologii medycznej

m.kacprzak@krwiodawstwo.pl

42 61 61 430, 422

W skład Działu Laboratoryjnego wchodzą następujące Pracownie:

 1. Pracownia Analiz Lekarskich (PAL)

p.o. Kierownika: mgr Anna Zielonka

a.zielonka@krwiodawstwo.pl

42 61 61 410

W Pracowni wykonywane są oznaczenia hematologiczne oraz badania w ramach kontroli jakości krwi i jej składników.

 1. Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew (PCZ)

Kierownik: mgr Urszula Mucha, specjalista lab. diagnostyki medycznej

u.mucha@krwiodawstwo.pl

tel. 42 61 61 483

W Pracowni wykonuje się przeglądowe badania z zakresu serodiagnostyki wirusów HBV, HCV, HIV oraz w kierunku zakażenia kiłą oraz badania technikami biologii molekularnej w zakresie wykrywania materiału genetycznego wirusów RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV.

 1. Pracownia Badań Konsultacyjnych (PK)

Kierownik: mgr Monika Kacprzak, specjalista lab. transfuzjologii medycznej

m.kacprzak@krwiodawstwo.pl

42 61 61 430

Telefon do pracowni 42 61 61 422, 427, kontakt z PK po godz. 15-tej – 42 61 61 479

Wykonywane są badania konsultacyjne, w przypadku trudności na jakie napotykają pracownicy pracowni serologii/immunologii transfuzjologicznej znajdujących się na terenie woj. łódzkiego przy wykonywaniu rutynowych badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Jest to szeroki zakres badań, od identyfikacji przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych wykrytych u pacjentów, kobiet w ciąży oraz krwiodawców, poprzez wydawanie zaleceń dotyczących doboru składników krwi do przetoczenia dla biorców komórek macierzystych, po serologiczną diagnostykę niedokrwistości autoimmunohemolitycznych.

 1. Pracownia Grup Krwi Krwiodawców (PGK)

Kierownik: mgr Jolanta Adamczewska, specjalista lab. transfuzjologii medycznej

j.adamczewska@krwiodawstwo.pl

tel. 42 61 61 460, telefon do pracowni: tel. 42 61 61 420

W Pracowni tej wykonuje się wszystkie podstawowe badania serologiczne (określanie grupy krwi, kontrola przeciwciał odpornościowych) dawców krwi oraz kontrolę serologiczną każdej donacji po pobraniu krwi (układ ABO i antygen D z układu Rh).

 1. 5. Pracownia HLA (HLA)

p.o. Kierownika: mgr Mariusz Śliwiński, specjalista lab. diagnostyki medycznej

m.sliwinski@krwiodawstwo.pl

tel. 42 61 61 469

W Pracowni wykonuje się badania w kierunku obecności przeciwciał anty-HLA u biorców, w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji/zdarzenia po przetoczeniu krwi i/lub jej składników lub gdy brak efektu terapeutycznego po przetoczeniach KKP, u krwiodawców oraz dla biorców zimmunizowanych antygenami HLA dobierane są KKP.

Dział Zapewnienia Jakości

Kierownik: mgr Magdalena Graczyk

tel. 42 61 61 433

tel. 42 61 61 432

m.graczyk@krwiodawstwo.pl

Dział zajmuje się nadzorem nad Systemem Zapewnienia Jakości obejmującym struktury organizacyjne, procesy i dokumentację RCKiK w Łodzi oraz szkoleniami i nadzorem w zakresie krwiolecznictwa w regionie objętym jego działaniem.

Do najważniejszych zadań związanych z Systemem Zapewnienia Jakości należą:

 • Organizowanie i monitorowanie
 • Nadzór nad organizacją pracy w zakresie krwiolecznictwa
 • Zarządzanie dokumentacją, zapewnienie jakości i nadzór na wyposażeniem w aparaturę, sprzętu jednorazowego użytku i odczynników
 • Monitorowanie wszystkich etapów pracy począwszy od kwalifikacji dawców aż po wydawanie wytworzonych składników krwi.
 • Prowadzenie kontroli i monitorowanie jakości składników krwi Kwalifikowanie krwi i jej składników do użytku
 • Rozpatrywanie reklamacji
 • Audytowanie poszczególnych obszarów działania
 • Zadania związane ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi i nadzorem w zakresie krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych oraz sprawozdawczością zajmuje się wyodrębniona w DZJ Sekcja Szkoleń i Nadzoru nad Krwiolecznictwem.

1. Sekcja Szkoleń i Nadzoru nad Krwiolecznictwem

tel. 42 61 61 449

Dział Preparatyki

Kierownik: mgr Michał Bubiński

preparatyka@krwiodawstwo.pl

tel. 42 6161461
42 61 61 463

m.bubinski@krwiodawstwo.pl

Dział ten zajmuje się przetwarzaniem pobranej krwi i osocza oraz sporządzaniem odpowiednich składników krwi zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali całego województwa łódzkiego.

Wytwarzane składniki w RCKIK w Łodzi to:

 • Koncentrat Krwinek Czerwonych i jego odmiany
 • Osocze Świeżo Mrożone
 • Krioprecypitat
 • Koncentrat Krwinek Płytkowych i jego odmiany

Sekcja IT

Kierownik: Tomasz Stępniak

tel. 42 61 61 408

t.stepniak@krwiodawstwo.pl

info@krwiodawstwo.pl

HELPDESK

Sebastian Andelt

tel. 42 61 61 406, kom. 601 225 023

pomoc@krwiodawstwo.pl

s.andelt@krwiodawstwo.pl

Dział Administracyjno – Techniczny

W skład działu wchodzą:

1. Zamówienia publiczne
2. Sekcja IT
3. Sekcja transportu
4. Magazyn

Kierownik:  mgr Małgorzata Kosieradzka

tel. 609 344 600

tel. 42 61 61 465

m.kosieradzka@krwiodawstwo.pl

Anna Skałban

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

tel. 609 044 355

tel. 42 61 61 464

a.skalban@krwiodawstwo.pl

Dział Finansowo Księgowy

Kierownik: mgr Karolina Pietrzak

Sprzedaż/Fakturowanie 

tel.42 61 61 494

Płace

tel. 42 61 61 418

Księgowość

tel. 42 61 61 436

Kasa

tel. 42 61 61 431

Dział Organizacyjno-Pracowniczy

W skład działu wchodzą:

1. Sekcja kadr
2. Sekcja promocji i szkoleń
3. Sekretariat: Katarzyna Owczarek
Tel. 42 61-61-429

Kierownik: Sebastian Pędziwiatr

tel. 42 61 61 419

kadry@krwiodawstwo.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP

Radosław Rutkowski
Tel. 42 61-61-419

r.rutkowski@krwiodawstwo.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych

Sebastian Pędziwiatr
Tel. 42 61-61-419

s.pedziwiatr@krwiodawstwo.pl

Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych

Agata Kocaj
Tel. 42 61-61-457, 601-241-755

a.kocaj@krwiodawstwo.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora ds. Ochrony Radiologicznej

tel. 42 61 61 463, 501 711 893

michal.bubinski@gmail.com

Samodzielne Stanowisko Pracy Specjalisty ds. Przeciwpożarowych

Radosław Rutkowski
Tel. 42 61-61-419

r.rutkowski@krwiodawstwo.pl

Dział Farmacji Szpitalnej

Kierownik: mgr farm. Małgorzata Sarniak

m.sarniak@krwiodawstwo.pl

tel. 42 61 61 439, 609 504 508

Godziny pracy: poniedziałek-piątek, 7:30-15:05

Do zadań działu farmacji szpitalnej w RCKiK należy świadczenie usług farmaceutycznych, polegających w szczególności na:

 • przyjmowaniu, przechowywaniu oraz wydawaniu produktów leczniczych
 • udzielaniu informacji o produktach leczniczych
 • udziale w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych
 • ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych
 • prowadzenie sprawozdawczości w przewidzianym zakresie

Uwaga !
Informacje dotyczące zamawiania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny w ramach „Narodowego Programu leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych na lata 2019-2023”  znajdują się w zakładce:
Współpraca → Dla szpitali → Czynniki krzepnięcia

Oddziały Terenowe

po Kierownika: mgr Mateusz Gwizdała
Tel. 42 61-61-450

m.gwizdala@krwiodawstwa.pl

ODDZIAŁY TERENOWE:

OT Bełchatów
OT Kutno
OT Pabianice
OT Piotrków Trybunalski
OT Radomsko
OT Sieradz
OT Skierniewice
OT Tomaszów Mazowiecki
OT Wieluń
OT Zduńska Wola

Panel Pomocniczy