Słownik

Afereza

pobieranie określonego składnika krwi bezpośrednio od dawcy za pomocą urządzenia zwanego separatorem np. wyłącznie osocza lub płytek krwi.

Badanie poziomu hemoglobiny

badanie wykonywane każdorazowo PRZED oddaniem krwi w celu wykluczenia anemii. Zbyt niski poziom hemoglobiny wyklucza dawcę od dodania krwi.

Dawca krwi

osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki (tj. osocze lub płytki krwi) i została zarejestrowana w systemie komputerowym Banku Krwi. Osoba taka już po jednorazowym oddaniu krwi staje się Honorowym Dawcą Krwi i może mieć wydaną legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Donacja

objętość krwi oddawana jednorazowo (pełna donacja to 450 ml krwi, każda donacja oznaczona jest indywidualnym numerem rozpoczynającym się od litery Z i dalej 12- cyfrowy numer donacji np. Z510020123456.

Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Dawca, który oddał co najmniej 20 litrów krwi.

Kożuszek leukocytarno – płytkowy

część krwi pozostająca po procesie produkcyjnym, zawierająca leukocyty i płytki krwi.

Lipemia

podwyższona zawartość substancji tłuszczowych we krwi wynikająca z niewłaściwej diety lub zaburzeń przemiany substancji tłuszczowych. Lipemia uniemożliwia wykonanie badań w oddanej krwi i wydanie jej do szpitala.

Składnik krwi

preparat otrzymany z krwi w czasie procesu produkcyjnego lub bezpośrednio od dawcy w czasie aferezy np. płytki krwi lub osocze.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

dawca, który oddał określoną w przepisach prawa objętość krwi, objętość ta jest różna dla Kobiet i Mężczyzn. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi może być:

  •  I stopnia, gdy kobieta odda 15 litrów krwi a mężczyzna – 18 litrów
  • II stopnia, gdy kobieta odda 10 litrów a mężczyzna  – 12 litrów
  •  III stopnia, gdy kobieta odda 5 litrów krwi a mężczyzna  – 6 litrów.

Panel Pomocniczy