Misje i cele

Misja

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Ministra Zdrowia.
Podstawowym zadaniem RCKiK jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności realizacja zadań w zakresie :

  • pobierania, produkcji i dystrybucji krwi i jej składników,
  • wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
  • merytorycznego nadzoru nad szpitalnymi bankami krwi, pracowniami serologicznymi oraz gospodarką krwi w oddziałach szpitalnych

Cele strategiczne

 

  • wprowadzenie do obrotu produktów najwyższej i powtarzalnej jakości, które zaspakajały oczekiwania naszych Klientów
  • osiągnięcie w naszym regionie światowego poziomu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Wyznaczone cele będziemy realizować poprzez:

 

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
  • zatrudnienie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętnościach praktycznych
  • kreowanie warunków zachęcających do ciągłego podwyższania kwalifikacji pracowników
  • wdrażanie nowoczesnych metod badań laboratoryjnych oraz preparatyki
  • doskonalenie procesu realizacji usług poprzez prowadzenie systematycznych działań korygujących i zapobiegawczych oraz poprzez regularne badanie opinii naszych klientów.

Panel Pomocniczy